Оригинал (Original)
Автори: Банкова А., Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Митов М.
Заглавие: Програмируема система за механични изпитвания на мембрани от наноструктуриран оксид
Ключови думи: аноден оксид на алуминия, наноструктурирани мембрани, механично огъване, механична устойчивост, стъпков мотор

Абстракт: В настоящата статия се представя апаратно-програмно решение на програмируема система за механични изпитвания на мембрани от наноструктуриран аноден алуминиев оксид (ААО), както и резултатите получени с нея. Циклично повтарящо се механично огъване, приложено върху мембрани, се постига чрез механизъм, задвижван от стъпков мотор, способен да постигне прецизно преместване, както и равномерност на движението. Изследваните наноструктурирани мембрани са с дебелина 0,5μm и 2μm, които са получени чрез използване на селективни процеси на анодиране и ецване. Получените резултати могат да бъдат използвани в различни нанотехнологични приложения, използващи мембрани от наноструктуриран оксид на алуминия, подложени на многократни натоварвания.

Библиография

  Издание

  Научни известия на научнотехническия съюз по машиностроене, том ХХIIІ, брой 9, стр. стр. 340-346, 2015, България, Научнотехнически съюз по машиностроене, ISSN 13 10-3946
  Autors: Bankova. A., Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Mitov M.
  Title: Programmable system for mechanical testing of nanostructured oxide membranes
  Keywords: anodic aluminium oxide, nanostructured membranes, mechanical bending, mechanical resistance, stepper motor

  Abstract: This paper presents combined hardware-software solution of programmable system for mechanical testing of anodic aluminum oxide (AAO) membranes, and the results obtained with it. Repetitive mechanical bendings applied to membranes are achieved through a mechanism driven by a stepper motor capable to achieve precise displacement and liner movement. Test nanostructured membranes have a thickness of 0,5μm and 2μm, and are prepared by using a selective process of anodizing and etching. The results obtained can be used in various nanotechnological applications that use anodic aluminium oxide membrane, subjected to repeated loads.

  References

   Issue

   Scientific procidings, vol. XXIII, issue 9, pp. 340-346, 2015, Bulgaria, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, ISSN 13 10-3946

   Вид: статия в списание