Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Ключови думи: трнаспортни потоци, време за чакане, оптимизиране на времето за цикъл

Абстракт: Разработени са математически изрази за определяне на времето за чакане на транспортни потоци и критерий за оптимално пропускане на пътнотранспортното движение през кръстовище. Избраните параметри позволяват измерване от транспортни детектори, а разработените алгоритми са насочени за приложение в софтуера на блоковете за управление на светофарни уредби в реално време. Алгоритмите позволяват също да се моделира и прогнозира движението по пътната мрежа при настъпване на аварийни ситуации на кръстовища. Получените резултати при оптимизирането са потвърдени с експериментални изследвания. Резултати от дисертационния труд са приложени на комплекс от взаимосвързани кръстовища в град София.

Библиография

  Издание

  , 2013, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: MODELING OF ROAD TRAFFIC IN CASE OF DANGEROUS OCCURRENCES
  Keywords: traffic flows, delay time, optimization of traffic cycle time

  Abstract: The basis of the whole thesis is to reduce the negative consequences of the use of road transport in the city in case of an emergency congestion increased downtime of vehicles at intersections and increased travel time. In some cases, the occurrence of accidents, repairs and other roadway also led to traffic jams, blocking traffic. One possible way to solve these problems was to implement adaptive management of traffic lights in real time. Chapter I is an overview of the presented in the literature used, characteristics of traffic movement, methods of investigation, modeling the movement and use formulas to determine the times at light-controlled intersections. As a result of this review are the purpose of work and tasks to achieve it. Chapter II presents the criteria to achieve the goal and mathematical expressions for its quantification, covering possible cases of crossing traffic movement through intersections. Chapter III describes the sequence for optimization of the times at lig

  References

   Issue

   , 2013, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. 10. Damianov, I. S, Mladenov, G. D, Savova-Maratsenkova, M. G, Hristov, V. D, Palagachev, G. D, 2019, Determining the velocity and the duration of the travel by the method of recording the registration numbers with the help of an integrated system of mobile LPR cameras, 8th International scientific conference “TechSys 2019” – Engineering, Technologies and Systems (Plovdiv, Bulgaria, 16 - 18 May 2019), DOI: 10.1088/1757-899X/618/1/012061 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. 1. Дамянов, И. Методи и средства за изследване, анализ, оценка и контрол на пътнотранспортното движение. Издателство на Техническия университет - София, София, 2020. 154 стр., ISBN: 978-619-167-409-1 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: дисертация