Оригинал (Original)
Автори: Незнакомова М. П., Германова-Кръстева, Д. С.
Заглавие: Изследване на влагопреноса на иглонабити прахови филтри
Ключови думи: иглонабит нетъкан текстилен материал, прахови филтри, капилярактивност, влагоотдаване

Абстракт: Нетъканите иглонабити материали имат голямо приложение за производство на ръкавни прахови филтри за предприятията от металургията, при производството на цимент, в хранителната и текстилна промишленост. Благодарение на порестата си влакнеста структура и това, че могат да бъдат произведени от много широка гама влакна, дават възможност за термична обработка и различни типове модификация - химична, физична, физико-химична или различни комбинации от трите. Поради това те заемат лидерско положение в сектора за очистване на газовъздушни среди от прах. За качественото протичане на процеса „прахозадържане“ от особено значение е влагосъдържанието и влагопреносът в обема на нетъкания материал (НТМ). Един от начините да се определи влагата в обема на НТМ е изследване на капилярактивността и влагоотделянето. В работата са изследвани два стандартни прахови филтъра от 100% полиетилентерефалатни влакна (ПЕТ) - 3,4 dtex /57mm и 6,7 dtex /57mm и площна маса 300 ÷ 400 g/m².

Библиография

  Издание

  Сборник доклади, 23-та Научна конференция с международно участие ЕМФ, стр. стр. 366-372, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371
  Autors: Neznakomova M. P., GermanovaKrasteva, D. S.
  Title: Study of the moisture transfer of needle-punched dust filters
  Keywords: needle-punched nonwovens, dust filters, capillary activity, moisture release

  Abstract: Needle-punched nonwoven materials are widely used for production of sleeve-like dust filters for metallurgy, cement, food and textile industries. Due to their porous fibrous structure and the fact that they can be manufactured from a very wide range of fibers, they allow a thermal treatment and different types of modification - chemical, physical, physical-chemical or different combinations of them. That is why they occupy the leading position in the air-dust removal sector. The moisture content and transfer in the nonwoven material volume have great importance for the quality of the "dust retention" process. Possible way to determine moisture content in the nonwoven volume is to study the capillary activity and the moisture release. Two standard dust filters from 100% polyethylene terephthalate (PET) - 3.4 dtex / 57mm and 6.7 dtex / 57mm with 300 ÷ 400 g/m² mass per unit area were tested.

  References

   Issue

   XXIII Scientific Conference with International Perticipation FPEPM, pp. 366-372, 2018, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в международен форум