Оригинал (Original)
Автори: Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И.
Заглавие: Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 1. Физически и математически модел на течението
Ключови думи: филтрация, двуфазни турбулентни струи, математичеко моделиране, порьозна среда

Абстракт: При преминаване на течна или газообразна фаза през определена порьозна среда, носените от нея твърди примеси се утаяват. Получава се едно макар и грубо очистване, чийто ефект е видим дори при наблюдение с невъоръжено око. В настоящата работа се предлага един физичен и математичен модел на двуфазно течение, преминаващо през филтриращ материал. Тук няма да се спираме подробно на свойствата, характеристиките и разновидностите на т.нар. порьозни среди, към които се отнасят и филтриращите. Прима, се че тази среда има определена структура и просветност, която определя нейното хидравлично съпротивление

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 46, брой 1, стр. стр. 82-86, 2007, България, Русе, ISSN 1311-3321
  Autors: Antonov, I. S., Terziev, A. K., Antonov, S. I.
  Title: Two-phase turbulent jet spreading through porous media. Part 1. Mathematical and physical model of the flow
  Keywords: filtration; two-phase turbulent jets; mathematical modeling; porous media

  Abstract: On the base of physical model of the flow is accepted that by two phase flow passing through the porous media admixture movement have slowing down and they have gravitated (kept) by the media. Liquid or gas phase in which a solid admixtures have contained here is reviewed. Mathematical model is built on the base of two-fluid scheme of the flow. The porous media was reviewed as such media with enhanced resistance. The resistance by the admixture phase is accepted raised by using two functions – Re number and concentration.

  References

   Issue

   Proceedings of Ruse University Angel Kanchev, vol. 46, issue 1, pp. 82-86, 2007, Bulgaria, Ruse, ISSN 1311-3321

   Цитирания (Citation/s):
   1. Pushkarov, M., Velichkova, R., Experimental investigation of acid mining water (2020) E3S Web of Conferences, 207, art. no. 02016, DOI: 10.1051/e3sconf/202020702016 PUBLISHER: EDP Sciences, ISSN: 25550403 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание