Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Дилемите на масовото висше образование
Ключови думи: масовизация на висшето образование, класически университет,

Библиография

  Издание

  Стратегии на образователната и научната политика, том 4, стр. стр. 9 стр., 1996, България, София, МОН, ISSN 1314-8575

  Издателските права се държат от Стратегии на образователната и научна политика

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Dilemmas of mass higher education
  Keywords: massification of higher education, classical university, type of culture

  References

   Issue

   Strategies of Education and Research Policies, vol. 4, pp. 9 стр., 1996, Bulgaria, Sofia, Ministry of Education and Science, ISSN 1314-8575

   Copyright Стратегии на образователната и научна политика

   Цитирания (Citation/s):
   1. Тоцева, Я., Н. Витанова. Университетското образование пред предизвикателствата на новите технологиии. В Сборника.: Преподаване, учене и контрол във висшето образование, С., на с.62-70. - 2004 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание