Оригинал (Original)
Автори: Петров П.Б., Терзиев, А. К., Иванов А.
Заглавие: Типове мачти и измервателно оборудване, прилагани при изследванията на ветровия потенциал. Видове измервания
Ключови думи: Мачта, измервателно оборудване, краткосрочни и дългосрочни измервания

Абстракт: Определянето на енергийния потенциал на вятъра за дадена площадка може да се извърши едва след анализ на параметрите на потока в точката на измерване. Изследването на тези параметри се осъществява с помощта на измервателно оборудване, монтирано на различни височини върху висока мачта. В настоящата работа са разгледани типовете мачти и измервателно оборудване, изборът им в зависимост от условията, както и изискванията свързани с монтирането на измервателните прибори. Направен е кратък преглед на видовете измервания – краткосрочни и дългосрочни

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 4, стр. стр. 42-45, 2010, България, Варна, ТУ - Варна, ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrov P.B., Terziev, A. K., Ivanov A.
  Title: Types of masts and measuring equipment used in wind potential studies. Types of measurements
  Keywords: Mast, measuring equipment, short and long term measurements

  Abstract: Determination of wind energy potential for a given location can only be done after analysis of the flow parameters at the point of measurement. The study of these parameters is carried out by means of measuring equipment installed at different heights on a tall tower. The present work examines the types of masts and measuring equipment, their choice in a relation of the conditions, as well as the requirements related to the installation of the measuring instruments. A short overview of the types of measurements - short and long term - is made

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 4, pp. 42-45, 2010, Bulgaria, Varna, Technical University of Varna, ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание