Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Врублевски И., Ячовски А., Фърков Г.
Заглавие: Оценка параметри на наноструктернирани мембрани
Ключови думи: аноден оксид, наноматериали, мембрани, МЕМС

Абстракт: Наноструктурираните материали намират все по-широко nриложение за изготвяне на други матернали или като конструктивни елементи. Един такъв материал е анодният оксид на алуминия. Същият може да бъде изготвен като мембрана с приложение в различни устройства. В доклада е представена технологична схема за изготвяне на мембрани на основата на аноден оксид на алуминия. Избрани са параметри на тези мембрани и са разгледани различни варианти за тяхното определяне. Представени са експериментални резултати за оценка на плътността на мембраните чрез различни методи. Изпоnзвани са оптични измервания, наблюдения с електронен микроскоп, измерване на тегло.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади на ХХ Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2010, стр. стр. 178-182, 2010, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126
  Autors: Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Vrublevsky I., Yachovski A., Farkov G.
  Title: Evaluation of parameters of nanostructured membranes
  Keywords: anodic aluminum oxide, nanomaterials, membranes,MEMS

  Abstract: The nanostructured materials are finding an ever wider use of other materials or constructive elements. One such material is the anodic oxide of aluminum. The same can be done as a membrane with application in different devices. The report presents a technological scheme for making aluminum based anode oxide membranes. Parameters of these membranes were selected and various options for their determination were considered. Experimental results are presented to evaluate the density of membranes by various methods. Optical measurements, electron microscopy observations, weight measurements were used.

  References

   Issue

   Proceedings of the XX National Scientific Symposium with international participation Metrology and metrology assurance 2010, pp. 178-182, 2010, Bulgaria, Sosopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-9126

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.