Оригинал (Original)
Автори: Ризов, П. М., Спасов, Р. Л., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З.
Заглавие: Определяне на зависимостта на потокосцепленията от натоварването при синхронни машини с постоянни магнити за хибридни автомобили
Ключови думи: метод на крайни елементи, синхронни машини с постоянни магнити, потокосцепление, токова плътност.

Абстракт: В доклада е показан алгоритъм за определяне на изменението на фазните потокосцепления в зависимост от натоварването, базиран на числено моделиране на електромагнитното поле в синхронна машина с възбуждане от постоянни магнити. Определени са фазните потокосцепления с отчитане на насищането на магнитната верига на синхронната машина. Изчислени са потокосцепленията по напречната и надлъжната ос на синхронната ма-шина.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София 2014, Том 64, книга 4, стр.97 – 104, ISSN 1311-0829., том 64, стр. стр. 97-104, 2014, България,

  Издателските права се държат от ТУ София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rizov, P. M., Spasov, R. L., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z.
  Title: Determening the dependency of the flux linkage from the load in synchronous machines with permanent magnets for hibrid automobils
  Keywords: Finite Element Method (FEM), synchronous machines with permanent magnets, flux linkage, current density

  Abstract: In the report there is an algorithm given for determining of the changes in the phase flux linkage relative to the load based on the numerical analysis of the electromagnetic field in a synchronous machines with excitement from permanent magnets imbedded in the rotor. The phase flux linkages are determined with taking in account the saturation of the magnetic circuit of the synchronous machine. The flux linkage is calculated according to the voltage and the longitudinal axis of the synchronous machine.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia 2014, Volume 64, Issue 4, pp. 97 – 104, ISSN 1311-0829, vol. 64, pp. 97-104, 2014, Bulgaria,

   Copyright ТУ София

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. 1. Тодоров Г., Б. Стоев, Изследване на пулсациите на момента на синхронни двигатели с възбуждане от постоянни магнити. Годишник на Технически Университет – София 2016, Том 66, книга 1, стр. 285-294, ISSN 1311-0829. - 2016 - в български издания
   2. 2. Тодоров Г., Б. Стоев, Определяне на параметри на синхронни двигатели с постоянни магнити от опити на празен ход и късо съединение, Годишник на Технически Университет – София –2017, Том 67, книга 1, стр. 373 – 380, ISSN 1311-0829. - 2017 - в български издания
   3. 3. Todorov, G. , B. Stoev, Torque ripple suppression in surface mounted PMSMs with distributed windings, Proceedings of XV International conference on electrical machines, drives and power system, pp. 277 – 280, 2017, ISBN 978-1-5090-6690-2. - 2017 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание