Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етика. Управление на деловото поведение
Ключови думи: бизнес етика, приложна етика, етично поведение етика на пари

Библиография

  Издание

  книга, том 1, брой 1, стр. стр. 391 стр., 2014, България, София, Фабер, ISBN 978-619-00-0132-4

  Издателските права се държат от Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business Ethics. Managing individual and organizational behavior
  Keywords: business ethics, applied ethics, ethical behavior, ethics of money, moral conflicts, ethical codes, moral and social responsibility

  References

   Issue

   book, vol. 1, issue 1, pp. 391 стр., 2014, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN 978-619-00-0132-4

   Copyright Фабер

   Цитирания (Citation/s):
   1. Маринова, Е. Прикладная етика - современние визови академическому образованию. Журнал "Ноосферние исследования". Випуск 2, 2020, стр.17. DOI: 10.46726/NOOS.2020.2.13-18. - 2020 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   2. Маринова, Е. Новият статут на приложната етика и какво значение има той за бъдещето на България. В: Глобалните промени и съдбата на България през 21 век. Сб. статиии. С., Изд. BISFRIM, Научен ред. Ив. Кацарски, Б. Градинаров, ISBN 9786199075708, на стр.244-245. - 2017 - в български издания
   3. Водениарова, А., К. Попова. Медицинска етика. С., Изд. ФОЗ, ISBN 987-619-7452-13-6, на стр. 236 и др. - 2019 - в български издания

   Вид: учебник