Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етика. Управление на деловото поведение
Ключови думи: бизнес етика, приложна етика, етично поведение етика на парите, морални конфликти, етични кодекси, морална и социална отговорност

Библиография

  Издание
  книга, том 1, брой 1, стр. стр. 391 стр., 2014, България, София, Фабер, ISBN 978-619-00-0132-4

  Издателските права се държат от Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business Ethics. Managing individual and organizational behavior
  Keywords: business ethics, applied ethics, ethical behavior, ethics of money, moral conflicts, ethical codes, moral and social responsibility

  References

   Issue
   book, vol. 1, issue 1, pp. 391 стр., 2014, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN 978-619-00-0132-4

   Copyright Фабер

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова