Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З.
Заглавие: Изследване на вида на статорната намотка на синхронна машина с постоянни магнити за постигане на максимална енергийна ефективност
Ключови думи: метод на крайни елементи, синхронни двигатели с вътрешни магнити, Total Harmonic Distortion (THD)

Абстракт: В доклада e представено изследване за определяне на хармоничния състав на фазните е.д.н. и електромагнитния момент на синхронна машина с възбуж-дане от постоянни магнити разположени в ротора, във функция от токо-вото натоварване и вида на статорната намотка (стандартна трифазна, две независими намотки и шестфазна). Изследванията са извършени чрез моделиране на магнитното поле чрез програмния продукт FEMM и собствени програмни модули в средата на Matlab и Excel за изчисляване на хармоничния състав на фазните е.д.н.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София 2016, Том 66, книга 1, ISSN 1311-0829, стр. стр. 127-136, 2016, България,

  Издателските права се държат от ТУ – София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, R. L., Rizov, P. M., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z.
  Title: Research of the stator winding type’s of synchronous machine with permanent magnets to achievement maximum energy efficiency
  Keywords: Finite Element Method (FEM), Permanent Magnet Synchronous Machine, Total Harmonic Distortion (THD)

  Abstract: The report presents research for determining the harmonic composition of the phase electromotive force and electromagnetic moment of a synchronous machines with excitement from permanent magnets imbedded in the rotor by a function of the cur-rent density and the type of stator’s winding (standart three phase, two independent windings and six phase). The study was made with modeling of the magnetic field by the software “FEMM”, and the program modules that calculate the the harmonic composition and THD are created in the software environment MatLab and Excel.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia 2016, Volume 66, Issue 1, ISSN 1311-0829, pp. 127-136, 2016, Bulgaria,

   Copyright ТУ – София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание