Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М.
Заглавие: Разпределителни трансформатори за фотоволтаични централи
Ключови думи: Метод с крайни елементи (МКЕ), Разпределителни трансформатори, Фо-товолтаична централа (ФВЦ), Тотално хармонично изкривяване (THD)

Абстракт: В следния доклад е разгледано влиянието върху работата на повишаващ трансформатор в разпределителни мрежи с фотоволтаични електроцентрали в зависимост от хармоничният състав на захранващото напрежение. Стандартите дефинират степента на Тоталното Хармонично Изкривяване (THD) на напрежението и тока в разпределителните мрежи. Изчислението на THD е извършено чрез моделирането на изходното напрежение на транс-форматора с помощта на софтуерния продукт “Femm”, както и с допълнителни програмни модули в софтуерната среда на MatLab и Excel за генериране на входящите токове и напрежения спрямо стандарта. Получените стойностите на THD се анализират и се сравняват с предварително определени стандартни.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София 2016, Том 66, книга 1, ISSN 1311-0829., стр. стр. 137-144, 2016, България,

  Издателските права се държат от ТУ – София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, R. L., Rizov, P. M., Zahariev, V. Z., Stoyanov, T. M.
  Title: Distributing transformer for photovoltaic power stations
  Keywords: Finite Element Method (FEM), Distribution Transformers, Photovoltaic Power sta-tions (PV-systems), Total Harmonic Distortion (THD).

  Abstract: The report analyses the effect on the work of a power transformer working in the distributive systems of a photovoltaic power stations in accordance to the harmonics present in the voltage supplied to it. The standards define the degree of Total Harmonic Distortion (THD) of the voltage and current in the distributional system. The calculation of the Total Harmonic Distortion is made though modulating the output voltage of the transformer with the help of the software product “FEMM”, and with additional program modules in the software products MatLab and Excel, for the generation of the input currents and voltages in accordance to the stand-ards. The generated values are analyzed and the THD values are compared to pre-viously determined values from previous given standard values.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia 2016, Volume 66, Issue 1, ISSN 1311-0829., pp. 137-144, 2016, Bulgaria,

   Copyright ТУ – София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание