Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И Е-КОМУНИКАЦИЯ
Ключови думи: дигитално поведение, е-комуникация, дигитална компетентност, културна интелигентност, самооценка на дигиталната компетентност

Библиография

  Издание

  ВИРТУАЛНИ СВЕТОВЕ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, ХУМАНИЗЪМ (колективна монография. Съавтори Димитров, А., Минева, С., Мизов, М., Проданов, Хр. Съставител проф. дсн М. Мизов. Рецензенти: проф. д-р В. Драмалиева и доц. д-р Н. Михайлов), том -, стр. стр. стр.185-266, 2018, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-239-092-1

  Издателските права се държат от издателство и съставители

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: DIGITAL CULTURE AND E-COMMUNICATION
  Keywords: digital behavior, e-communication, digital competence, cultural intelligence, self-assessment of digital competence

  References

   Issue

   VIRTUAL WORLD, SOCIAL NETWORKS, AND HUMANISM, vol. -, pp. стр.185-266, 2018, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima Publ. House, ISBN ISBN 978-619-239-092-1

   Copyright издателство и съставители

   Вид: книга/глава(и) от книга