Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М.
Заглавие: Разпределителни трансформатори за фотоволтаични електроцентрали с намотка ниско напрежение двоен зиг-заг
Ключови думи: хармоници, разпределителен трансформатор

Абстракт: В настоящата статия се разглежда метод за намаляване на пети, седми и единадесети хармоници на тока разпространяващи се в електроснабдителната мрежа, генерирани от инверторитете на фотоволтаичните централи. Предлага се, повишаващия трансформатор, който работо съвместно с инверторите, да е с две намотки ниско напрежение, свързани в зиг-заг и намотка високо напрежение, свързана в триъгълник. Намотките ниско напрежение са съставени от бобини с различен брой навивки. Изчислен е оптималният ъгъл на дефазиране на електродвижещите напрежения индуктирани в двете намотки свързани в зиг-заг, при който има максимално намаляване на висшите хармоници.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София –2018, Том 68, книга 1, ISSN 1311-0829, стр. стр. 83-90, 2018, България,

  Издателските права се държат от ТУ – София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, R. L., Rizov, P. M., Zahariev, V. Z., Stoyanov, T. M.
  Title: Distributive transformer for use in photovoltaic electrical power plants with low voltage windings placed in zig-zag pattern
  Keywords: harmonics, total harmonics distortion, THD, transformer, distributive transformer

  Abstract: This article is a basic comparison and analysis of the difference in the harmonic output and the total harmonic distortion (THD) when the design and phase arrangement of the low voltage windings of a transformer as the transformer is supplied with different compilations of harmonic inputs taken from the standard. Calculating the optimal angle of phase shift between the windings present in the zig-zag.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia 2018, Volume 68, Issue 1, ISSN 1311-0829, pp. 83-90, 2018, Bulgaria,

   Copyright ТУ – София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание