Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М.
Заглавие: Приложение на метода на крайни елементи за определяне на момента и загубите в зъбите на статора при синхронни двигатели с вътрешни магнити
Ключови думи: метод на крайни елементи, синхронни двигатели с вътрешни магнити, загуби

Абстракт: В доклада e показан алгоритъм за определяне на електромагнитния момент на синхронен двигател с възбуждане от вътрешно разположени в ротора постоянни магнити (СДВПМ). Определени са загубите в стоманата по ви-сочина на статорните зъби във функция от честота на захранващото напрежение. Изследванията са извършени чрез моделиране на магнитното поле посредством програмния продукт FEMM и собствени програмни модули в средата на Matlab и Excel за изчисляване на загубите в статорните зъби.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София 2014, Том 64, книга 4, ISSN 1311-0829., том 64, стр. стр. 161-170, 2014, България,

  Издателските права се държат от ТУ – София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, R. L., Rizov, P. M., Zahariev, V. Z., Stoyanov, T. M.
  Title: The aplication of the finite element metod for determining the torque and the losses in the steal’s teeth in the stator of a synchronous machine with imbedded permenent magnets
  Keywords: Finite Element Method (FEM), Synchronous Permanent Magnet Motors (SPMM), losses.

  Abstract: In the report there is an algorithm given for determining of the magnetic moment of a synchronous machines with excitement from permanent magnets imbedded in the rotor(SPMM). The steel’s losses are determined by a function of the height of the stator’s teeth and the supply’s voltage frequency. The study was made with modeling of the magnetic field by the software “FEMM”, and the program modules that calculate the steel’s losses are created in the software environment MatLab and Excel.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia 2014, Volume 64, Issue 4, pp. 161 – 170, ISSN 1311-0829., vol. 64, pp. 161-170, 2014, Bulgaria,

   Copyright ТУ – София

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. 4. Тодоров Г., Б. Стоев, Влияние на ширината на феромагнитното ребро върху параметрите и пулсациите на момента на синхронни двигатели с възбуждане от постоянни магнити. Годишник на Технически Университет – София 2016, Том 66, книга 1, стр. 295-304, ISSN 1311-0829. - 2016 - в български издания

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание