Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Новата административна култура. Организационни проблеми и лични стратегии за промяна
Ключови думи: организационна култура, културни индикатори, интеркултурна компетентност, грижеща се организация

Библиография

  Издание
  книга, том 1, стр. стр. pp.10-68 (chapters No No 1 - 6), 2005, България, София, Стопански факултет, СУ "Св. Кл. Охридски", ISBN 954-9399-05-2

  Издателските права се държат от Софийски университет

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: The new administrative culture. Organizational problems and personal strategies for change
  Keywords: organizational culture, cultural indicators, intercultural competence, caring organization

  References

   Issue
   book, vol. 1, pp. pp.10-68 (chapters No No 1 - 6), 2005, Bulgaria, Sofia, Sofia University, Faculty of business administration, ISBN 954-9399-05-2

   Copyright Софийски университет

   Вид: книга/глава(и) от книга

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова