Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Новата административна култура. Организационни проблеми и лични стратегии за промяна
Ключови думи: организационна култура, културни индикатори, интеркултурна компетентност, грижеща се организация

Библиография

  Издание

  книга, том 1, стр. стр. pp.10-68 (chapters No No 1 - 6), 2005, България, София, Стопански факултет, СУ "Св. Кл. Охридски", ISBN 954-9399-05-2

  Издателските права се държат от Софийски университет

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: The new administrative culture. Organizational problems and personal strategies for change
  Keywords: organizational culture, cultural indicators, intercultural competence, caring organization

  References

   Issue

   book, vol. 1, pp. pp.10-68 (chapters No No 1 - 6), 2005, Bulgaria, Sofia, Sofia University, Faculty of business administration, ISBN 954-9399-05-2

   Copyright Софийски университет

   Цитирания (Citation/s):
   1. Бакърджиева, М. Трайно конкурентно преимущество чрез корпоративна култура и комуникации. В: „Сборник с доклади на научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Русе, 2006, с. 133–137; ISSN 1311-3321 - 2006 - в български издания
   2. Дуранкев, Б., Н. Цонев. Организационна култура, етика и комуникации. С., Изд. ВУЗФ, 2009, на с. 28., ISBN: 978-954-91906 - 2009 - в български издания
   3. Илиева, С. Организационна култура: същност, функции и промяна. С., УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN-10: 954-07-2480-5, с. 117, 120. - 2006 - в български издания
   4. Илиева, С. Организационно развитие. С., УИ «Св. Климент Охридски», С. - 2006 - в български издания
   5. Маринов, Б. Модел за ефективно лидерство и аспекти на организационната идентичност в обстановка на несигурност., Първа международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт’ 2010”. Сборник научни трудове, Варна, Изд. на ТУ – Варна, на с. 82. - 2010 - в български издания
   6. Пенчева, М. Организационна култура в публичната администрация. – В: „Управление развитието на организациите (сборник с доклади от научна конференция с международно участие, посветена на 40-годишнина от създаването на катедра „Стопанско управление” – ИУ – Варна). Варна, Изд. „Наука и икономика” (Икономически Университет), стр. 284–291, ISBN 978-954-21-0346-2, с. 284, 289. - 2006 - в български издания
   7. Хаджиев, Е. Управление на времето при мениджъра и изпълнителите. В: Доклади на Седма Международна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, ТУ – София, С. на с.59. - 2009 - в български издания
   8. Манев, E. ГЛОБАЛНА, РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ. С., Изд. Софтрейд, ISBN 978-954-334-141-2, с. 487 - 2012 - в български издания
   9. Желева, Е. Етика и култура на организационното поведение. В: Научни трудове на русенския университет, Русе. Том 53, серия 8.3. - 2014 - в български издания
   10. Стоянов, И. Управленска политика. С., Изд. Институт Общество на знанието. - 2014 - в български издания
   11. Райкова, Е. Организационна култура на здравната организация. В сп. Управлние и образование, т.4, стр. 278, 283. - 2011 - в български издания
   12. Янкулов, Я. Изследване на организационната култура на търговските фирми в България. В сп. Икономически алтернативи. С., Изд. на УНСС. - 2011 - в български издания
   13. Чакърова, Л.; Младенова, С. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ. Management & Education / Upravlenie i Obrazovanie . Vol. 12, p. 131-134. - 2016 - в български издания

   Вид: книга/глава(и) от книга