Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., А. Георгиева.
Заглавие: Определяване някои физико-механични показатели на заготовки за съдови протези
Ключови думи: съдови протези, двукомпоментни нишки, граница на разтегливост и еластичност, кръглоплетени структури, едномерно статично натоварване

Абстракт: Целта на настоящата разработка е да се установят границите на разтегливост и еластичност при едномерно статично натоварване на кръглоплетени образци, предназначени за съдови протези. Изплетени са три проби от двукомпонентни нишки с различно процентно участие на полиестерни и полиамидни текстурирани коприни, последната от които се резорбира в човешкото тяло след трасплантация. Определени са също експериментално основните физични характеристики на бримковите структури.

Библиография

  Издание

  XIV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2009, том II, стр. стр. 116-119, 2009, България, Созопол, ISSN 1310-9405

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoilov, T. S., Sofronova, D. A., Georgieva, A.
  Title: Determination the some physicomechanical properties of weft knitted samples used as blood vessels
  Keywords: blood vessels, two component filament thread, critical tension ration, elasticity, weft circular knitted structure, one-dimensional static loading

  Abstract: The purpose of the present work is determination the critical-tensile ratios by onedimensional static loading of plain weft circular knitted structures used as blood vessels. Three kinds of samples knitted in different percentage of polyester and polyamide component filament threads are investigated. The polyamide filament thread will be resorbed in the human body after transplantation. The experimental values of physical characteristic data of a knitted structure also are worked out.

  References

   Issue

   XIV SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2009, vol. II, pp. 116-119, 2009, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-9405

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar