Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И., Димитров, Г. С., Драгиев, В. Д., Христов, М. Х.
Заглавие: Проектиране на СМОС ИС за възпроизвеждане на цифров аудио запис
Ключови думи: CMOS, цифрово-аналогови схеми, проектиране

Абстракт: Статията показва проектирането на интегрална схема за възпроизвеждане на дигитализиран звук. Представена е електрическата схема на фировата и аналоговата част, логическата симулация и топологията. Използваната технология е M1ETEC 2pm.

Библиография

  1. Ватанабэ, М., К. Асада, К. Кани, Т. Оцуки. Проектирование СБИС, М.,Мир,1988 г.
  2. Василева Т., М. Горанова, Въведение в системата за проектиране на ИС CADENCE OPUS, ТУ, 1994 г.
  3. Шишков, А. Полупроводникова техника - част 2, С., Техника, 1994 г.
  4. МIЕТЕС Standard Се11 User Manua12.0 µт, N.V.MIETEC, 1993

Издание

5-та международна конференция Електронна техника '96, том 3, стр. стр. 112 - 118, 1996, България, Созопол
Autors: Radonov, R. I., Dimitrov, G. S., Dragiev, V. D., Hristov, M. H.
Title: Design of CMOS integrated Circuits for Playing Digital Sounds
Keywords: CMOS, mixed-signal, design

Abstract: This article treats a CMOS IS playing digital sound. The basic moments of the design are described: logical simulation of the digital part, schematic design and simulation of the analog part, verification. The methodology that is being used is based on the standard cell library of the M1ETEC technology for analog-digital ICs with 2pm geometry. The specifics of the design of the digital and analog pans are described. The prototyping of the chip is foreseen to be done via the EUROPRACTICE organisation.

References

  1. Ватанабэ, М., К. Асада, К. Кани, Т. Оцуки. Проектирование СБИС, М.,Мир,1988 г.
  2. Василева Т., М. Горанова, Въведение в системата за проектиране на ИС CADENCE OPUS, ТУ, 1994 г.
  3. Шишков, А. Полупроводникова техника - част 2, С., Техника, 1994 г.
  4. МIЕТЕС Standard Се11 User Manua12.0 µт, N.V.MIETEC, 1993

Issue

5th International Conference Electronics '96, vol. 3, pp. 112 - 118, 1996, Bulgaria, Sozopol

Вид: пленарен доклад в международен форум