Оригинал (Original)
Автори: Христов, М. Х., Иванова, М., Радонов, Р. И.
Заглавие: Специализирана СМОС ИС за обработка на сигнал от позиционен индуктивен датчик
Ключови думи: CMOS, СМОС, проектиране, позиционен индуктивен датчик

Абстракт: В настоящата статия разглеждаме етапите на проектiiране ua CMOS интегрална схема, която представлява важна част от системата за управление на стъпков мотор с променливо магнитно съпротивление. С помощта на лроектираната схема, опредепяме електрическата позииъtя на електродвигателя, която представлява важен парамеrьр от автоматизираната система, осигуряваща оптимални условия за неговата работа. Варирането на този парамеrьр влияе върху ъглите на превключване на двигателя, както и върху съотношението между тока, премиi3аващ през фазите и магнитния поток през намотките на всяка от фазите. Чрез определяне електрическата позиш3я на двигателя, можем да контролираме неговата работа, така че да постигнем минимизиране на консумираната мощност, а така също и необходимата стойност на въртящия момент. В проиеса на работа са използвани опитни данни снети от експериментална постановка.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от 9та международна научна и научно-приложна конференция Електронна техника 2000, том 3, стр. стр. 75 - 80, 2000, България, Созопол, ISBN 954-438-304-2
  Autors: Hristov, M. H., Ivanova, M., Radonov, R. I.
  Title: CMOS ASIC for processing signal from a positional inductive sensor
  Keywords: CMOS, design, IC, Inductive Position Sensor

  Abstract: CMOS IC Specialised For Signal Processing Of An Inductive Position Sensor The modernization in the domain of the todav's industrial production requires the use of newer and newer methods and technologies for detection, processing and regulation of the parameters of automated systems that are more or less complicated. The current article regards the design of mixed-signal CMOS IC. which carries out the signal processing of an inductive sensor. The inductive sensor detects the electric position of an electric motor. The CMOS IC is a. significant part of the whole regulating system that contras the motor parameters and ensures the optimum conditions .for the /twee-phases stepper motor operation. The project can be shared in three parts: the block-circuit development, design of the electric circuit on the level of electronic elements, and design of its layout. The aim is to convert the sensor outputs measured voltage that correspond at each phase of the stepper motor into a signal.

  References

   Issue

   Proceedings from the 9th International Scientific and Applied Science Conference Electronics 2000, vol. 3, pp. 75 - 80, 2000, Bulgaria, Sozopol, ISBN 954-438-304-2

   Вид: пленарен доклад в международен форум