Оригинал (Original)
Автори: Банков, Н., Радонов, Р. И., Христов, М. Х.
Заглавие: Схемотехнично и топологично проектиране на CAN контролер
Ключови думи: CADENCE, SYNOPSYS, CAN контролер

Абстракт: Настоящият доклад разглежда схемотехничното и топологичното проектиране по метода на стандартните клетки на CAN контролер на базата на готовото логическо VHDL onucanue. Проектьт е реапизиран с помощта на системите за автоматизирано проектиране CADENCE u Synopsys като е демонстриран подхода "top-down". За топологията е използвана технологията MIETEC 2 um CMOS.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от 8-ма национална научна и научно-приложна конференция Електронна техника '99, том 3, стр. стр. 84 – 89, 1999, България, Созопол, ISBN 954-438-263-1
  Autors: Bankov , N., Radonov, R. I., Hristov, M. H.
  Title: CAN Controller Design
  Keywords: CADENCE, SYNOPSYS, CAN controller

  Abstract: This paper presents the schematic and layout design of CAN controller using MIETEC 2 um standard cell technology in CADENCE. Prior to that the controller has been synthesized using VHDL in Synopsys environment.

  References

   Issue

   Proceedings from the 8th National Scientific and Applied Science Conference on Electronics – Electronics '99, vol. 3, pp. 84 – 89, 1999, Bulgaria, Sozopol, ISBN 954-438-263-1

   Вид: пленарен доклад в национален форум