Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения
Ключови думи: флуоресцентни изображения, количествена оценка на светене

Абстракт: Настоящата работа има за цел автоматизиране на процеса на оценяване на количеството емитирана светлина за конкретен флуорофор в компютърни изображения чрез предварителна калибровка и локализация на светещите участъци.

Библиография

  Издание

  Автоматика и информатика, брой 2, стр. стр. 25-28, 2010, България, ISBN ISSN- 0861-7562
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Quantitative Estimation of Fluorescence in Microscopic Images
  Keywords: fluorescent images, quantitative evaluation of luminosity

  Abstract: The present work aims to automate the process of estimating the amount of light emitted for a particular fluorophore in computer images by pre-calibration and localization of the illuminated areas.

  References

   Issue

   Automatics and Informatics, issue 2, pp. 25-28, 2010, Bulgaria, ISBN ISSN- 0861-7562

   Вид: статия в списание