Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е., Стоилова Н.
Заглавие: Техника за тримерна визуализация на обекти в реални изображения
Ключови думи: Тримерна визуализация, тримерна топография, 3D рендиране

Абстракт: Настоящата работа показва разработена методика за преобразуване на двумерна проекция на обект в негов тримерен образ чрез отчитане на разпределението на цветовите му характеристики. Дефинирани са условията, на които трябва да отговаря използваната величина за получаване на коректна визуализация. Показано е действието на разработен софтуер върху синтезиран начален образ и последователност от изображения, в които промяната на оптичния поток съответства на промяна в плътността на обекта.

Библиография

  Издание

  Journal of the Technical University- Sofia Plovdiv branch, том 19, брой 1, стр. стр. 201-204, 2013, България, Пловдив, ISSN 1310-8271
  Autors: Pavlova, P. E., Stoilova N.
  Title: Technique for 3D Visualization of Objects of Real Images
  Keywords: Three-dimensional visualization, three-dimensional topography, 3D rendering

  Abstract: The present work demonstrates a technique developed for Настоящата работа показва разработена методика за преобразуване на двумерна проекция на обект в негов тримерен образ чрез отчитане на разпределението на цветовите му характеристики. Дефинирани са условията, на които трябва да отговаря използваната величина за получаване на коректна визуализация. Показано е действието на разработен софтуер върху синтезиран начален образ и последователност от изображения, в които промяната на оптичния поток съответства на промяна в плътността на обекта.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University- Sofia Plovdiv branch, vol. 19, issue 1, pp. 201-204, 2013, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1310-8271

   Вид: статия в списание