Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И.
Заглавие: Среда за електронно обучение е-мениджмънт
Ключови думи: е-обучение, управление на учебния процес

Абстракт: Докладът представя резултатите от прилагането и развитието на среда за използване на интернет, като инструмент за обучение в аудиторни занятия. Представени са структурата на средата и основните и функции. Разгледани са новите възможности за прилагане на паралелна работа и използване на мултимедийни технологии. Дадени са резултати от практическо използване на средата при обучение по мехатроника и други дисциплини.

Библиография

  1. Делойт, Доклад за прозрачността на Делойт Одит ООД за годината, приключваща на 31 декември 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Bulgaria/Local%20Assets/Transparency%20report/Доклад%20за%20прозрачност%202011.pdf, дата на последен достъп 22.10.2012 г.
  2. Минчев Д., Интеграция на студентска база данни с платформа за електронно обучение, http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream /123456789/274/1/Интеграция%20на%20студентска%20база%20данни%20с%20платформа%20за%20електронно%20обучение.pdf, дата на последен достъп 22.10.2012 г.
  3. Moodle - Open Source e-Learning, https://moodle.org/, дата на последен достъп 22.10.2012 г.
  4. Ilias - Open Source e-Learning, https://www.ilias.de/docu/, дата на последен достъп 22.10.2012 г.

Издание

8-ма научно-техническа конференция с международно участие "Машинознание и машинни елементи 2012", стр. стр. 222 - 228, 2012, България, София, ISSN 1314-040X
Autors: Radonov, R. I.
Title: The E-Management E-learning Environment
Keywords: e-learning, management and control of the educational process

Abstract: The paper presents the results related to the development and implementation of an Internet environment, used as a tool for auditorium-based education.

References

  1. Делойт, Доклад за прозрачността на Делойт Одит ООД за годината, приключваща на 31 декември 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Bulgaria/Local%20Assets/Transparency%20report/Доклад%20за%20прозрачност%202011.pdf, дата на последен достъп 22.10.2012 г.
  2. Минчев Д., Интеграция на студентска база данни с платформа за електронно обучение, http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream /123456789/274/1/Интеграция%20на%20студентска%20база%20данни%20с%20платформа%20за%20електронно%20обучение.pdf, дата на последен достъп 22.10.2012 г.
  3. Moodle - Open Source e-Learning, https://moodle.org/, дата на последен достъп 22.10.2012 г.
  4. Ilias - Open Source e-Learning, https://www.ilias.de/docu/, дата на последен достъп 22.10.2012 г.

Issue

8th scientific and technical conference with international participation "Machine science and machine elements 2012", pp. 222 - 228, 2012, Bulgaria, Sofia, ISSN 1314-040X

Вид: пленарен доклад в международен форум