Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ОПОРАТА НА КОНЗОЛНО ЗАКРЕПЕНА ГРЕДА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ И ЧЕСТОТИ
Ключови думи: конзолна греда, собствени честоти, еластичност в опората, МК

Абстракт: В работата се изследва влиянието на еластичността на опората на конзолна греда върху собствените и честоти. Направено е сравнение с три модела, допускащи еластичност в различни направления в опората на изследваната греда. Като критерии за оценка се използва еластичността на гредата. Числените изследвания и анализи са проведени в среда Matlab®.

Библиография

 1. Белниколовски Б., Избрани глави от динамиката, ТУ – София, София, 2006.
 2. Чешанков Б., Теория на трептенията, ВМЕИ „В. Ленин” – София, София, 1981
 3. Йорданов, Й., Приложение на MATLAB в инженерните изследвания Част II, Русенски университет, Русе, 2004
 4. Gavin, H. P., Structural element stiffness matrices and mass matrices, Structural Dynamics, Spring, 2010
 5. Michael R. Hatch, Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS, Chapman & Hall/CRC, 2001
 6. Kwon, Young W. and Hyochoong Bamg, The Finite Element Method using MATLAB, CRC Press LLC, 1997
 7. Baaser, H., Development and Application of the Finite Element Method based on MATLAB, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010

Издание

БУЛТРАНС-2013, том 5, брой 1, стр. стр. 206-211, 2013, България, София, ТУ-София, ISBN 1313-955Х

Издателските права се държат от BulTrans-2013

Autors: Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Nedelchev, K. I., Ignatov, I. P.
Title: Influence of the stiffness of the support of the cantilver beam on its natural freqencies
Keywords: cantilever beam, natural frequencies, support stiffness, FEM

Abstract: In the present work a study of the influence of support stiffness upon natural frequencies of a cantilever beam is carried out. A comparison of tree basic types of support stiffness, applied in various directions to the beam is studied. The numerical solution of the influence of the support stiffness upon the natural frequencies is made in Matlab. An analysis of the numerical and analitical solution is made. Based on the results conclusions are made.

References

 1. Белниколовски Б., Избрани глави от динамиката, ТУ – София, София, 2006.
 2. Чешанков Б., Теория на трептенията, ВМЕИ „В. Ленин” – София, София, 1981
 3. Йорданов, Й., Приложение на MATLAB в инженерните изследвания Част II, Русенски университет, Русе, 2004
 4. Gavin, H. P., Structural element stiffness matrices and mass matrices, Structural Dynamics, Spring, 2010
 5. Michael R. Hatch, Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS, Chapman & Hall/CRC, 2001
 6. Kwon, Young W. and Hyochoong Bamg, The Finite Element Method using MATLAB, CRC Press LLC, 1997
 7. Baaser, H., Development and Application of the Finite Element Method based on MATLAB, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010

Issue

BULTRANS-2013, vol. 5, issue 1, pp. 206-211, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

Copyright BulTrans-2013

Цитирания (Citation/s):
1. Georgiev, Zlatin, Lilo Kunchev. Study of the Vibrational Behaviour of the Components of a Car Suspension: доклад от Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс'2018, Созопол, 15-17 септ. 2018. –In: MATEC Web of Conferences, Vol. 234, 2018, art. no. 02005, 6 p. doi: 10.1051/matecconf/201823402005 - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: публикация в международен форум