Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е., Христов Х., Атанасов, И. Н., Георгиев, Д. Г., Арнаудов, С. А.
Заглавие: Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения
Ключови думи: регистрация на изображения, цветове в компютърните изображения

Абстракт: Целта на настоящата разработка е създаване на компютърна конфигурация за събиране и съхраняване на база данни от изображения с контролирани параметри и оценка на пригодността на режима на регистрация за целите на идентификация на обекти по цветови характеристики. Предложена е конфигурация на сървърна система с подходящи периферни устройства. Съставен е критерий за оценка на пригодност на конкретен режим на работа за целите на идентификация на обекти в изображения. Оцеката е направена чрез параметър за разлика в два цвята и разлика в хроматичност в CIELab стандарта. Показани са резултатите от тест приложен върху карта с цветни полета измерени колориметрично и пренесени по различен начин като цифрови изображения в компютъра

Библиография

  Издание

  Електротехника и Електроника, брой 5, стр. стр. 33-37, 2010, България, ISSN 0861-4717
  Autors: Pavlova, P. E., Hristov H,., Atanasov, I. N., Georgiev, D. G., Arnaudov, S. A.
  Title: Complex approach in development of image databases for the aim of object identification
  Keywords: image registration, colours in computer images

  Abstract: The aim of the present investigation is making computer system for collecting and saving databases of images with control on their characteristics and estimation the adapting of the registering conditions to identification by colour features. A server system supplied with suitable computer periphery is suggested. The adapting of the particular conditions of registering to identification is controlled by criterion for minimal differences of colours. As parameters for estimation are used colour difference, and chroma difference defined in CIELab standard. Using map of coloured areas with colorimetrical measurements and its computer images obtained with different conditions carries on the experimental test.

  References

   Issue

   Electrotechnics and Elektronics, issue 5, pp. 33-37, 2010, Bulgaria, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание