Оригинал (Original)
Автори: Илиева, С. Д., Антонова, В. Н.
Заглавие: Вкусът на цветовете
Ключови думи: цвят, вкус, дизайн, опаковки, маркетинг

Абстракт: Връзките между вкуса и цвета са вкоренени в нас още от раждането, защото започвайки да се храним, връзките започват да се формират. В продължение на десетилетия, изследователите се стремят да свържат цвета на храната и сензорните характеристики. Малко от тези проучвания, обаче, предлагат пълен поглед върху тях. Опаковката на продукта е ключовата връзка между потребителя и продукта. Тя се явява своеобразен портал между тях. Цветът е елемент от опаковката, който най-бързо комуникира с потребителя. Той е свързан и със съдържанието на продукта и може да повлияе изцяло на вкуса на потребителя. Подходящият избор и използване на цветове могат да разграничат разнообразието от продукти по състав, вкус или аромат. Цветът - като маркетингов инструмент е изключителна сила. Като визуален елемент, цветовете могат да привличат вниманието и да играят ключова роля за определяне на успеха на даден продукт. Целта на проучването е анализ на специализираната литература, относно нарастващото осъзнаване .

Библиография

  Издание

  списание Полиграфия/секция ПроПАК, брой 1, стр. стр. 4-8, 2022, България, София, Принт енд пъблишинг ООД, ISBN ISSN 0204-9953

  Издателските права се държат от списание Полиграфия/секция ПроПАК

  Autors: Ilieva, S. D., Antonova, V. N.
  Title: THE TASTE OF COLORS AND PACKAGING DESIGN FOR THE FOOD INDUSTRY
  Keywords: color, taste, design, packaging, marketing

  Abstract: The connections between the taste and the color exist in us since birth, because as we start eating, those connections begin to form. For decades, the researchers are trying to make a correlation between the color of the food and the sensory characteristics. Only a small number of those researches is showing us full overview over them. The packaging of the product is the key link between the consumer and the product. The color is an element of the packaging, which makes the fastest contact with the client. It is connected with the essence of the product and may influence the entire taste of the consumer. The correct choice and usage of the colors may differentiate the diversity of products by content, taste or smell. The color, used as a marketing tool, is a great power. As a visual element, the color may draw attention and play a key role in defining the success of a certain product. The goal of the research is an analysis of the specialized literature in relation to the growing .

  References

   Issue

   Polygrafia Magazine, section ProPACK, issue 1, pp. 4-8, 2022, Bulgaria, Sofia, Print and publishing Ltd., ISBN ISSN 0204-9953

   Copyright списание Полиграфия/секция ПроПАК

   Вид: статия в списание