Оригинал (Original)
Автори: Сиракова, Н. Д., Сираков, Н. М.
Заглавие: УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА И РОЛЯТА ИМ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ У ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „ПРОГРАМИСТ“ И „СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ“
Ключови думи: обучението по математика ,„програмист” и „системен програмис

Абстракт: В статията се разглежда връзката на обучението по математика с обучаващите се в специалностите „програмист” и „системен програмист” в горен курс. Посочват се проблеми и се дават насоки за повишаване мотивацията и формиране на математическа компетентност у учениците, за да се реализират успешно на пазара на труда.

Библиография

  Издание

  51 ПК на СМБ, стр. стр. 190-195, 2022, България, Трявна, ISBN ISSN 1313-3330

  Издателските права се държат от SMB

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sirakova, N. D., Sirakov, N. M.
  Title: Sirakov, Nikolai. "Mathematics curricula and their role in the formation of mathematical competence among students in the specialties "Programmer" and "System Programmer".
  Keywords: education in mathematics, "programmer" and "system programmer"

  Abstract:

  References

   Issue

   51 PK of the SMB, pp. 190-195, 2022, Bulgaria, Tryavna, ISBN ISSN 1313-3330

   Copyright SMB

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Sirakov, Nikolaj. "Учебните програми по математика и ролята им за формиране на математическа компетентност у обучаващите се в специалностите" Програмист" и" Системен програмист"." Mathematics and Education in Mathematics 51 (2022): 190-195. - 2022 - в български издания
   2. Sirakov, N. (2022). Учебните програми по математика и ролята им за формиране на математическа компетентност у обучаващите се в специалностите" Програмист" и" Системен програмист". Mathematics and Education in Mathematics, 51, 190-195. - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. SIRAKOV, Nikolaj. Учебните програми по математика и ролята им за формиране на математическа компетентност у обучаващите се в специалностите" Програмист" и" Системен програмист". Mathematics and Education in Mathematics, 2022, 51: 190-195. - 2022 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Scopus