Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С.
Заглавие: ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОБЩИНИТЕ – МОДУЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „МАТЕУС“
Ключови думи: Информационна система на общините, Местни данъци и такси, Ел

Абстракт: В доклада авторът представя електронните услуги, предлагани на гражданите и бизнеса от Информационната система на общините, модул Местни данъци и такси „Матеус” в контекста на развитието на дигиталните услуги в България. Анализирана е възможността за тяхното развитие и надграждане.

Библиография

  1. Константинава, Сн., 2011, . Икономика на туристическото предприятие. ISBN 978-954-516-939-7, Пловдив, Летера
  2. 4. Mihova T., Manevski N., 2019, Digitalization of Industrial Enterprises, ISSN 2534-9368 (оnline), Plovdiv, 16–18 May 2019, <Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv>, ТУ София

Издание

Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A.Обществени науки, изкуство и култура., том 4, стр. стр. 41, 2020, България, Пловдив, СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, ISBN ISSN 2534-9368 (Online)

Пълен текст на публикацията

Autors: Katrandzhiev, N. K.
Title: DIGITAL SERVICES IN THE MUNICIPAL INFORMATION SYSTEM – MODULE LOCAL TAXES AND FEES “MATEUS”
Keywords: Municipal information system, Local Taxes and Fees, digital services

Abstract: In the report the author presents the digital services offered to citizens and businesses by the Municipal information system, module Local Taxes and Fees “Mateus” within the context of the development of digital services in Bulgaria. The opportunity to develop and upgrade them is analyzed.

References

  1. Константинава, Сн., 2011, . Икономика на туристическото предприятие. ISBN 978-954-516-939-7, Пловдив, Летера
  2. 4. Mihova T., Manevski N., 2019, Digitalization of Industrial Enterprises, ISSN 2534-9368 (оnline), Plovdiv, 16–18 May 2019, <Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv>, ТУ София

Issue

Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series А. Public sciences, art and culture., vol. 4, pp. 41, 2020, Bulgaria, Plovdiv, UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA CITY OF PLOVDIV, ISBN ISSN 2534-9368 (Online)

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум