Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С.
Заглавие: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ
Ключови думи: информационни системи, местни данъци и такси

Абстракт: Представен е принципът на субсидиарност, лежащ в основата на финансовата децентрализация и политиката по отношение на местните данъци и такси в България, реализацията на тази политика във функциониращите в страната информационни системи за местни данъци и такси. В управленски план са показани основните характеристики и постигнатите с разработката и внедряването на системите резултати.

Библиография

  1. Конарев, А. и Сн. Константинова, 2015, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата. ISBN 978-619-186-107-1, Пловдив, Жанет-45, с. 75
  2. Mihova T., Chukalov, K., 2019, Digital business models in industrial enterprises, Plowdiv, Bulgaria, 16–18 May 2019, <IOP Conference Series: Materials Science and Engineering>, ТУ София

Издание

МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2019 есен, стр. стр. 66, 2019, България, Пловдив, http://hst.bg/bulgaran/conference.htm, ISBN ISSN 2367 - 8569

Пълен текст на публикацията

Autors: Katrandzhiev, N. K.
Title: INFORMATION SYSTEMS FOR LOCAL TAXES AND FEES IN BULGARIA
Keywords: information systems, local taxes and fees

Abstract: The subsidiarity principle is presented, which is the core of the financial decentralisation and local taxes and fees policy in Bulgaria, realization of this policy in functioning information systems for local taxes and fees in the country. In a management plan are presented the main characteristics and results achieved by systems development and implementation.

References

  1. Конарев, А. и Сн. Константинова, 2015, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата. ISBN 978-619-186-107-1, Пловдив, Жанет-45, с. 75
  2. Mihova T., Chukalov, K., 2019, Digital business models in industrial enterprises, Plowdiv, Bulgaria, 16–18 May 2019, <IOP Conference Series: Materials Science and Engineering>, ТУ София

Issue

YOUTH FORUMS SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2019", pp. 66, 2019, Bulgaria, Plovdiv, http://hst.bg/bulgarian/conference.htm, ISBN ISSN 2367 - 8569

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум