Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С., Снежинка Константинова.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДАНЪЧНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС В ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
Ключови думи: местни данъци, семеен бизнес, туризъм, устойчиво развитие, д

Абстракт: В настоящото изследване са представени възможности за данъчно стимулиране на семейния туристически бизнес в България. За целта е извършено проучване и анализ на динамиката на събираемостта и размера на местните данъци за периода 2017 – 2019 г. На тази основа е направена извадка от различните типове общини, в които се развива приоритетно туристически бизнес – морски, планински и СПА. За различните групи е изследвано изменението на сумата на платения туристически данък. Предлагат се варианти за данъчни преференции на общинско ниво за бизнеса в условия на криза чрез промяна на законодателната рамка, редуциране или отмяна на някои данъци и дигитализация на процесите.

Библиография

  Издание

  "Научни трудове на Аграрен Университет-Пловдив" , Научна конференция: „РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, том LХIІ, стр. стр. 131, 2020, България, Звдуасу, Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, ISSN 1312-6318 / DOI: 10.22620/sciworks.2020.02.014

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Katrandzhiev, N. K., Konstantinova S.
  Title: OPPORTUNITIES FOR FISCAL STIMULATION OF THE FAMILY BUSINESS IN TOURISM IN CRISIS
  Keywords: local taxes, family business, tourism, sustainable development, digitalization.

  Abstract: This study presents opportunities for tax incentives for family tourism business in Bulgaria. For this purpose, a study and analysis was carried out on dynamics of tax collection and amount of local taxes for the period 2017 – 2019. On this basis was made a sample of different types of municipalities in which tourism business is prioritized – sea, mountain and spa. The variation of the amount of tourist tax paid was examined in different groups. Tax preference options are available at the municipal level for businesses in crisis, by changing legislative framework, reducing or abolishing some taxes and digitizing processes.

  References

   Issue

   Scientific conference: "THE ROLE OF FAMILY BUSINESS FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT", Scientific Works Academic Publishing House of the Agricultural University – Plovdiv, vol. LХIІ, pp. 131, 2020, Bulgaria, Plovdiv, Academic Publishing House of the Agricultural University – Plovdiv, ISSN 1312-6318 / DOI: 10.22620/sciworks.2020.02.014

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, индексирана в Web of Science