Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Масалова В. А.
Заглавие: Трансформация на свивки с използване на САПР AutoCAD
Ключови думи: приложна CAD система, трансформиране на свивки

Абстракт: В статията се разглежда един от начините на конструктивно моделиране от първи вид – трансформиране на свивки, и по-точно трансформация по праволинеен контур, с използване на универсалната система за инженерно проектиране AutoCad.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил и облекло”, брой 3, стр. стр. 15-18, 2009, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V., Masalova V. A.
  Title: Transformation of curves using ads (Automatic DesigN System) AutoCAD
  Keywords: design systems, transformation of curves

  Abstract: In the following article is considered one of the methods for constructive modeling from first type – transformation of curves, more accurately transformation of linear outline, using universal system for engineer designing AutoCAD.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 3, pp. 15-18, 2009, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Иванова, Я.В., Кулинич, А.В., Исследование энергоэффективности производстваодежды, Сп. Синергия наук, № 24/2018, стр. 661-666, eISSN 2500-0950 - 2018 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   2. Димитрова, Ст., Д. Димитров, М. Павлова, Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил Шанел, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 79-86, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   3. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   4. Иванова, Р., М. Павлова, Подход за създаване на облекло с разнообразна визия и технология, базирано на общи конструктивни и модулни шаблони, Сп. Известия на ТУ-Сливен, № 4/2020, стр. 43-48, 2019, ISSN: 1312-3920 - 2019 - в български издания
   5. Христов Т., Дизайнерски проект на колекция вечерни рокли с използване на 3d специализиран софтуер за визуализация, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 37 (2),стр. 148-158, 2022, ISSN: 1311-2864 - 2022 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus