Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Конструиране на къс панталон (шорти) за деца от яслена група
Ключови думи: детско облекло, панталон, конструиране

Абстракт: Предлага се метод за конструиране на панталони за деца до 3-годишна възраст без странични шевове. В разработката е предложена основна конструкция на детски панталон ръсто-размер 86/52.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил и облекло”, брой 9, стр. стр. 14-15, 2006, България, София, ISBN ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Designing of children’s short trousers (shorts), for children at the age of cribs’groups
  Keywords: children's clothing, trousers, design

  Abstract: A new method is proposed for designing of shorts for children up to the age of three (3) without any sideward sewings. The design suggests a basic construction of children’s trousers with the size 86-52.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 9, pp. 14-15, 2006, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus