Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А.
Заглавие: Изследване структурата на комплексно модифицирана нестандартна бутална сплав AlSi18Cu5Mg
Ключови думи: нестандартна бутална сплав, комплексно модифициране, термичн

Абстракт: Нестандартна бутална алуминий-силициева сплав AlSi18Cu5Mg е комплексно модифицирана с фосфор, титан, бор и берилий. Сплавта е подложена на термична обработка Т6. Изследвано е влиянието на използваните модификатори и на термичната обработка върху размера и формата на първичния и евтектичния силиций в структурата на сплавта, както и върху разпределението на уякчаващите фази CuAl2 и Mg2Si.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание“ 32, том ГОДИНА XVII, стр. стр. стр.16-стр.19, 2022, България, Варна, BulCToMM, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Dochev, B. A.
  Title: Изследване структурата на комплексно модифицирана нестандартна бутална сплав AlSi18Cu5Mg
  Keywords: нестандартна бутална сплав, комплексно модифициране, термична обработка, първичен и евтектичен силиций, уякчаващи фази

  Abstract: Нестандартна бутална алуминий-силициева сплав AlSi18Cu5Mg е комплексно модифицирана с фосфор, титан, бор и берилий. Сплавта е подложена на термична обработка Т6. Изследвано е влиянието на използваните модификатори и на термичната обработка върху размера и формата на първичния и евтектичния силиций в структурата на сплавта, както и върху разпределението на уякчаващите фази CuAl2 и Mg2Si.

  References

   Issue

   Машиностроене и машинознание“ 32, vol. ГОДИНА XVII, pp. стр.16-стр.19, 2022, Bulgaria, Варна, BulCToMM, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: пленарен доклад в национален форум