Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, В. К.
Заглавие: Моделиране и оптимизация при проектиране и изследване на автоматизиращи устройства
Ключови думи: автоматизиращи устройства, моделиране, оптимизация

Абстракт: При моделиране и оптимизация при проектиране и изследване на автоматизиращи устройства се генерират няколко варианта, които се оценяват по определени критерии. Използват се качвствен и количествен метод за оценката им. Избира се оптималния вариант за конкретните производствени условия.

Библиография

  Издание

  , 1999, България, София
  Autors: Georgieva, V. K.
  Title: Modeling and optimization in the design and research of automation devices
  Keywords: automation devices, modeling, optimization

  Abstract: In modeling and optimization in the design and research of automation devices, several options are generated, which are evaluated according to certain criteria. Qualitative and quantitative methods are used for their assessment. The optimal option for the specific production conditions is chosen.

  References

   Issue

   , 1999, Bulgaria, Sofia

   Вид: дисертация