Оригинал (Original)
Автори: Тонков, Г. П.
Заглавие: Синтез на пространствен зъбен механизъм с успоредни оси и равнинни повърхнини на зъбите на едното колело
Ключови думи: пространствено зацепване, спрегнати зъбни повърхнини, синтез

Библиография

  Издание

  Списание "Машиностроене", кн. № 10-11, брой 10-1, стр. стр. 19-24, 2003, България, София, Машининтелект - ЕООД, ISBN 0025-455Х
  Autors: Tonkov, G. P.
  Title: Synthesis of spatial gear set with parallel gear axes when one of the gear has plane active tooth surfaces
  Keywords: spatial meshing, mating tooth surfaces, synthesis, mathematical modelling, grinder

  References

   Issue

   Journal of "Mashinostroene", Vol. No. 10-11, issue 10-1, pp. 19-24, 2003, Bulgaria, Sofia, Mashinintelekt - EOOD, ISBN 0025-455Х

   Вид: статия в списание, индексирана в национален референтен списък