Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Павлова, М. Ц.
Заглавие: Основна конструкция на блуза за бъдещи майки
Ключови думи: дамска блуза, прав силует, бременна

Абстракт: В настоящата разработка е предложена методика за конструиране на дамска блуза с раменни свивки в прав силует за жени в напреднала бременност, като са отчетени характерните антропометрични изменения, настъпващи в женската фигура през този период. Основната конструкция е разработена в стандартен типоразмер, базира се върху използването на съществуващите за нормални фигури изходни телесни измерения. Представена е последователност на изчислителния апарат. За осигуряване на удобство и комфорт, и едновременно съхраняване на естествената женственост и хармонична линия на силуета, е въведена по-висока стойност на сумарната прибавка за свобода по линия на гърдите.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 8, стр. стр. 78-80, 2001, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V., Pavlova, M. T.
  Title: The basic construction of the dress for future mothers
  Keywords: women's blouse, straight silhouette, pregnant

  Abstract: In this development, a methodology for the construction of a women's blouse with shoulder folds in a straight silhouette for women in advanced pregnancy has been proposed, taking into account the characteristic anthropometric changes occurring in the female figure during this period. The basic construction is developed in a standard size, based on the use of the existing baseline body dimensions for normal figures. A sequence of the calculation apparatus is presented. In order to ensure convenience and comfort, and simultaneously preserve the natural femininity and harmonious line of the silhouette, a higher value of the total breast-line freedom add-on was introduced.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 8, pp. 78-80, 2001, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus