Оригинал (Original)
Автори: Иванова, Д. А.
Заглавие: Паралелизация и оптимизация на код на софтуерния пакет за океанология НЕМО за графични ускорители с използване на PGI и OpenHMPP
Ключови думи: Софтуерен пакет за океанология NEMO, FORTRAN код, Паралелизация, Оптимизация на код, PGI, OpenHMPP, Графични ускорители

Абстракт: Статията предлага подход за паралелизация и оптимизиране на кода на софтуерния пакет NEMO за океанология с използване на компилатор на PGI и стандарта за хетерогенни компютри OpenHMPP. Кодът на софтуерния пакет NEMO е отговорен за симулациите на големи масиви от данни за океана, свързвани с движението на океанските водни маси, а самият код е написан на FORTRAN. Предложеният подход решава проблема с изпълнението на кода за океанология NEMO на съвременните GPU архитектури с ускорители. Експериментите са проведени на IBM Blade Center, разположен в Техническия университет в София. Накрая, експерименталните резултати са представени и обсъдени.

Библиография

  Издание

  IN-SILICO INTELLECT JOURNAL, стр. стр. 36-40, 2017, България, Journal of Science, Innovative Technologies and Applied Informatics, ISBN ISSN 2534-8531

  Издателските права се държат от IN-SILICO INTELLECT JOURNAL

  Autors: Ivanova, D. A.
  Title: Parallelization and Code Optimization of NEMO Software Package for Oceanology for GPU Accelerators using PGI and OpenHMPP
  Keywords: NEMO Ocean Engine, FORTRAN Code, Parallelization, Code Optimization, PGI, OpenHMPP, GPU Accelerators

  Abstract:

  References

   Issue

   IN-SILICO INTELLECT JOURNAL, pp. 36-40, 2017, Bulgaria, Journal of Science, Innovative Technologies and Applied Informatics, ISBN ISSN 2534-8531

   Copyright IN-SILICO INTELLECT JOURNAL

   Вид: статия в списание