Оригинал (Original)
Автори: Боровска, П. И., Иванова, Д. А.
Заглавие: Тестване и оценка на производителността на софтуернияпакет NEMO за океанология на компактен компютъренклъстер
Ключови думи: софтуерен пакет НЕМО за океанология, паралелна обработка,компактен компютърен клъстер, паралелна производителност

Абстракт: Софтуерният пакет NEMO позволява разработката на изчисления свързани сокеанологията. Тази научна област изисква мощни изчислителни ресурси за изследванена големи групи от данни, даващи числени решения за динамиката на океаните, заледниците (sea-ice модел) и биогеохимията на океаните. В статията са представенирезултати от тестване и мащабиране на софтуерния пакет НЕМО за конфигурацияORCA. Направена е оценка на паралелната производителност на базата наекспериментални симулации проведени на хетерогенен компютърен клъстер в лабораторията по Високопроизводителни компютърни системи и ГРИД технологии къмкатедра Компютърни Системи, Технически Университет – София.

Библиография

    Издание

    Journal Computer & Communications Engineering, том 6, брой 2, стр. стр. 3-9, 2012, България, София, Journal Computer & Communications Engineering, ISBN ISSN 1314-2291
    Autors: Borovska, P. I., Ivanova, D. A.
    Title: Testing and Performance Evaluation of NEMO Software Package for Oceanology on Compact Computer Cluster
    Keywords: NEMO software package, parallel processing, compact computer cluster, parallel performance

    Abstract: NEMO (Nucleus for European Modeling of the Ocean) is a software package, which allows execution of complex computations related to oceanology. This scientific area requires powerful computing resources for investigation of large data sets, giving numerical solutions of the ocean dynamics, sea-ice model and ocean biogeochemistry. The paper presents the results of testing and scaling of NEMO software package for the case study of ORCA configuration. An evaluation of parallel performance is conducted, based on experimental simulations on heterogeneous computer cluster in the laboratory of High Performance Computer Systems and Grid Technology at the Department of Computer Systems, Technical University - Sofia.

    References

      Issue

      Journal Computer & Communications Engineering, vol. 6, issue 2, pp. 3-9, 2012, Bulgaria, Sofia, Journal Computer & Communications Engineering, ISBN ISSN 1314-2291

      Вид: статия в списание