Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Петров, Х. М., Масалова В. А.
Заглавие: Класификация на начините за разполагане на свивката върху конструктивните детайли при изделия от десени на райе и каре
Ключови думи: свивки, облекла, тъкани, райе, каре

Абстракт: Систематизирани са различни варианти за разполагане на свивката върху конструктивните детайли при изделията, изработени от десени на райе и каре. Класификацията е представена в табличен вид. Разглеждат се четири групи A, B, C и D. При десени в райе и асиметрични карета (групи A, B и C) има 38 позиции, докато при десени с диагонална симетрия на ромбоидно или квадратно каре (група D) има 11 позиции, в всички разновидности са класифицирани в 49 позиции.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 5, стр. стр. 143-145, 2010, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V., Petrov, H. M., Masalova V. A.
  Title: Classification of methods of the darts transfer on parts of the design of clothes made from fabric with strips and cells
  Keywords: darts, clothes, fabric, strip, cell

  Abstract: Classification of positions is presented in table form. Four groups A, B, C and D are considered. In the case of fabric with strips and asymmetric cells (groups A, B, and C) there are 38 darts positions, while in the case of fabric with diagonal symmetry of rhombic or square cell (group D) there are 11 darts positions, in all - 49 options.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 5, pp. 143-145, 2010, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus