Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Павлова, М. Ц.
Заглавие: Основна конструкция на права пола за бъдещи майки
Ключови думи: дамско облекло, пола, бременни

Абстракт: Изложена е методика за конструиране на специфична основна конструкция на права пола за бременни жени в стандартен типоразмер, която се базира върху използването на съществуващите за нормални фигури изходни телесни измерения преди настъпване на съществени изменения в женската фигура. След направени изследвания във формулата за изчисляване на широчината на полата по линия на ханша е въведена по-голяма числена стойност на прибавката за свобода.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 4, стр. стр. 19-20, 2001, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V., Pavlova, M. T.
  Title: Basic design of a straight skirt for mothers-to-be
  Keywords: women's clothing, skirts, pregnant women

  Abstract: The submitted development set out a methodology for constructing a specific basic construction of a straight skirt for pregnant women in a standard size, which is based on the use of the existing baseline body dimensions for normal figures before significant changes in the female figure occur. After studies have been carried out in the formula for calculating the width of the skirt along the hip, a higher numerical value of the addition of the addition to freedom 3,0÷4,0 cm has been introduced, which is conditioned by the anthropometric changes in the abdominal area characteristic of the pregnant woman.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 4, pp. 19-20, 2001, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus