Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц., Сивова, М. В.
Заглавие: Основна конструкция на права пола с талийни свивки за бъдещи майки
Ключови думи: дамска пола, конструиране, напреднала бременност

Абстракт: Предложена е методика за конструиране на дамска пола с талийни свивки за жени в напреднала бременност. Върху базата на предварително създадената основна конструкция на права пола за бъдещи майки е разработена конструкция, осигуряваща удобство и комфорт с изчистен и елегантен силует чрез умело съчетаване на талийни набори и свивки. Въведено е понятието конструктивна прибавка по линия на талията (ЛТ) Пклт, което всъщност е конструктивно получената широчина на мрежата по ЛТ. Предложено е разпределяне на Пклт в съотношение 50:50 между прибавката за степен на свобода по ЛТ и сумарния разтвор на свивките.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 8, стр. стр. 81-82, 2001, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Pavlova, M. T., Sivova, M. V.
  Title: The basic construction of the straight skirt with waist curves for future mothers
  Keywords: women's skirt, design, advanced pregnancy

  Abstract: A methodology for constructing a women's skirt with talismanic folds for women in advanced pregnancy has been proposed. The concept of structural addition along the waist line has been introduced, which is actually the structurally obtained width of the net along the waist line. It is proposed to allocate pklt in a ratio of 50:50 between the add-on for a degree of freedom under waist line and the sum solution of the scrolls.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 8, pp. 81-82, 2001, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus