Оригинал (Original)
Автори: Иванова, Д. А.
Заглавие: Интернет на нещата в медицинската образна диагностика и приложението на ИТ за ранно откриване на рак на щитовидна жлеза
Ключови думи: Интернет на нещата в медицинската образна диагностика (IoMIT), машинно обучение, анализ на големи масиви медицински изображения, ранна диагностика, рак на щитовидна жлеза.

Абстракт: Статията разглежда новата технологична революция за развитие на дигитално общество основано на споделеното знание, Интернет на нещата (IоT) и възможностите за приложението на съвременните информационни технологии (ИТ) в медицината. Основната цел на статията е да представи приложението на ИТ за ранно откриване на рак на щитовидна жлеза. Представена е концепцията на Интернет на нещата в медицинската образна диагностика (IoMIT), както и възможностите за превръщане на медицината в област с висока точност и прецизност на лечението. В статията е направен преглед и анализ на приложението на съвременните ИТ в медицината за ранна диагностика на рак на щитовидната жлеза базирани на машинно обучение за анализ на големи масиви медицински изображения в екосистемата на Интернет на нещата в медицинската образна диагностика (IoMIT).

Библиография

  Издание

  IN-SILICO INTELLECT JOURNAL, стр. стр. 20-26, 2017, България, Journal of Science, Innovative Technologies and Applied Informatics, ISBN ISSN 2534-8531

  Издателските права се държат от списание „Ин-силико Интелект“

  Autors: Ivanova, D. A.
  Title: Internet of Medical Imaging Things and the Application of Information Technologies for Early Detection of Thyroid Cancer
  Keywords: Internet of Medical Imaging Things (IoMIT), Machine Learning, Big Data, Medical Imaging, Thyroid Cancer, Early Detection.

  Abstract: The paper explores the new technological revolution for the development of a digital society based on shared knowledge, the Internet of Things (IoT) and the opportunities for the application of modern information technology (IT) in medicine. The main goal of the paper is to present the application of IT for the early detection of thyroid cancer. The concept of the Internet of Things in Medical Imaging Things (IoMIT) is presented as well as the possibilities of turning medicine into a field of high accuracy and precision of treatment. The paper reviews and analyzes the application of modern IT in medicine for early diagnosis of thyroid cancer based on machine training for analysis of big medical images data in the ecosystem of the Internet of Things in Medical Imaging Diagnostics (IoMIT).

  References

   Issue

   IN-SILICO INTELLECT JOURNAL, pp. 20-26, 2017, Bulgaria, IN-SILICO INTELLECT JOURNAL, ISBN ISSN 2534-8531

   Copyright списание „Ин-силико Интелект“

   Вид: статия в списание