Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Петров, Х. М., Масалова В. А.
Заглавие: Параметры рисунка материала, влияющие на этапы проектирования одежды
Ключови думи: облекла, тъкан, райе, каре

Абстракт: В статията се предлага систематизиране и класификация на характеристиките на тъканите с десени на райе и каре в процеса на проектиране на облекла.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 2, стр. стр. 41-45, 2010, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V., Petrov, H. M., Masalova V. A.
  Title: Characteristics of the fabric picture influencing the stages of clothes design
  Keywords: clothes, fabric, strip, cell

  Abstract: The article deals with the systematization and classification of the characteristics of fabric picture with strips and cells in the process of clothes design

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 2, pp. 41-45, 2010, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus