Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Конструиране на детски гащеризон (за деца от яслена група)
Ключови думи: конструиране, облекло, детски гащеризон

Абстракт: Важно условие при проектирането на облекло за най-малките (до 3-годишна възраст) е да се осигури удобство и свобода на движенията. Дрехата трябва да бъде свободна, опорна повърхност да бъдат раменете, да не се стесняват движенията, защото детето в тази възраст започва да ходи и да бяга. Силуетът е прав или трапецовиден. Много удобен в този случай е гащеризонът, който изцяло покрива тялото, осигурява голяма подвижност и е подходящ, както за момченца, така и за момиченца.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил и облекло”, брой 5, стр. стр. 13-16, 2006, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Construction of children wear – A pair of camiknickers (for children up to the age of 3)
  Keywords: construction, clothing, children's overalls

  Abstract: An important condition in the design of clothing for the youngest (up to 3 years of age) is to ensure comfort and freedom of movement. The clothes should be loose, the supporting surface should be the shoulders, the movements should not be restricted, because the child at this age starts to walk and run. The silhouette is straight or trapezoidal. Very comfortable in this case is the overall, which completely covers the body, provides great mobility and is suitable for both boys and girls.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 5, pp. 13-16, 2006, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus