Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Димитров В.
Заглавие: Анализ на различните схеми на задвижване на електромобилите
Ключови думи: електромобил, задвижване, динамика, спиране

Абстракт: В доклада се разглеждат различните схеми на реализация на задвижванията на електромобилите. Изтъкнати са разликите с конвенционалните автомобили, задвижвани от ДВГ и използващи същите схеми на задвижване. Разгледани са особеностите, предимствата и недостатъците на задвижването на колелата само на предната или само на задната ос, както и задвижването на колелата и на двете оси. Обърнато е внимание и на перспективното индивидуално задвижване на колелата посредством отделни мотор-колела. Разгледани са както конструктивните особености на различните схеми на задвижване, така и влиянието им върху експлоатационните свойства на електромобилите. Схемата на задвижване влияе както на възможностите за ускоряване и преодоляване на максимален наклон при изкачване на електромобила, така и на ефективността на регенеративното спиране при интензивно спиране с голямо спирачно закъснение. Освен това с различните схеми на задвижване се постигат различни показатели на опорно-сцепна проходимост.

Библиография

 1. Fersen O. (eds) Ein Jahrhundert Automobiltechnik. Springer, Berlin, Heidelberg, 1986.
 2. Ersoy M., Gies S. (eds) Fahrwerkhandbuch. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2017.
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lohner%E2%80%93Porsche
 4. Голомидов А. Автомобили с приводом на передние колеса. Машиностроение, Москва, 1972.
 5. Seherr-Thoss H.C., Schmelz F., Aucktor E. Universal Joints and Driveshafts. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006.
 6. Zhang X. Modeling and Dynamics Control for Distributed Drive Electric Vehicles. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2021.
 7. Schünemann M. Fahrdynamik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston, 2018.
 8. Островцев А.Н. Основы проектирования автомобилей. Машиностроение, Москва, 1968.
 9. Пройкшат A. Шасси автомобиля: типы приводов. Машиностроение, Москва, 1989.
 10. https://www.greencarreports.com/news/1120260_electric-cars-could-spell-end-of-frontwheel- drive-vw-exec-says
 11. https://www.greencarcongress.com/2021/01/20210107-id4.html
 12. Doerr J., Fröhlich G., Stroh A. et al. The Electric Drivetrain with Three-motor Layout of the Audi E-tron S. MTZ Worldwide 81, 16–25, 2020.
 13. https://www.motorauthority.com/news/1128713_audi-e-tron-s-review-price-photosspecs- info
 14. https://www.greencarcongress.com/2006/09/siemens_vdo_mak.html

Издание

Механика Транспорт Комуникации, том 19, брой 3, стр. стр. 2139, 2021, България, София, Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 2367-6620

Издателските права се държат от Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков"

Autors: Pavlov, N. L., Dimitrov V.
Title: Analysis of the different electric vehicle powertrain layouts
Keywords: electric vehicle, powertrain, dynamics, braking

Abstract: This paper examines the different layouts of the electric passenger car powertrains. Differences with conventional cars powered by internal combustion engines and using the same drive schemes are highlighted. The features, advantages and disadvantages of driving the wheels only on the front or only on the rear axle, as well as the drive of the wheels on both axles are considered. Attention is also paid to the perspective individual drive of the wheels by means of separate motor-wheels. Both the design features of the various drive layouts and their influence on the performances of electric vehicles are considered. The powertrain layout affects both the ability to accelerate and overcome the maximum incline when climbing the electric vehicle, and the efficiency of regenerative braking in intensive braking with a large braking deceleration. In addition, different powertrain layouts achieve different traction characteristics of the electric vehicles.

References

 1. Fersen O. (eds) Ein Jahrhundert Automobiltechnik. Springer, Berlin, Heidelberg, 1986.
 2. Ersoy M., Gies S. (eds) Fahrwerkhandbuch. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2017.
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lohner%E2%80%93Porsche
 4. Голомидов А. Автомобили с приводом на передние колеса. Машиностроение, Москва, 1972.
 5. Seherr-Thoss H.C., Schmelz F., Aucktor E. Universal Joints and Driveshafts. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006.
 6. Zhang X. Modeling and Dynamics Control for Distributed Drive Electric Vehicles. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2021.
 7. Schünemann M. Fahrdynamik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston, 2018.
 8. Островцев А.Н. Основы проектирования автомобилей. Машиностроение, Москва, 1968.
 9. Пройкшат A. Шасси автомобиля: типы приводов. Машиностроение, Москва, 1989.
 10. https://www.greencarreports.com/news/1120260_electric-cars-could-spell-end-of-frontwheel- drive-vw-exec-says
 11. https://www.greencarcongress.com/2021/01/20210107-id4.html
 12. Doerr J., Fröhlich G., Stroh A. et al. The Electric Drivetrain with Three-motor Layout of the Audi E-tron S. MTZ Worldwide 81, 16–25, 2020.
 13. https://www.motorauthority.com/news/1128713_audi-e-tron-s-review-price-photosspecs- info
 14. https://www.greencarcongress.com/2006/09/siemens_vdo_mak.html

Issue

Mechanics Transport Communications, vol. 19, issue 3, pp. 2139, 2021, Bulgaria, Sofia, VTU T. Kableshkov, ISSN 2367-6620

Copyright Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков"

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание