Оригинал (Original)
Автори: Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л., Стоянов, Н. С.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕНЗОРНА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ
Ключови думи: атмосферен въздух, PM10, сензорна платформа, оптичен сензор GP2Y1010AU0F

Библиография

  Издание

  , 2019, България,
  Autors: Kalapchiiska, J. V., Pandelova, A. L., Stoyanov, N. S.
  Title: DEVELOPMENT OF A SENSOR PLATFORM FOR MEASUREMENT OF CONCENTRATION OF PARTICULATE MATTER
  Keywords: atmospheric air, PM10, sensor platform, optical sensor GP2Y1010AU0F

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Вид: публикация в международен форум