Оригинал (Original)
Автори: Пенчев, С. И., Панайотов, Х. П., Сейзински, Д.Т., Тодоров, Б.М.
Заглавие: Изследване на аеродинамични характеристики на мини безпилотни самолети с различни аеродинамични схеми в аеродинамична тръба
Ключови думи: мини БЛА, експериментално изследване, аеродинамична тръба

Библиография

  Издание

  Сб. доклади Младежки форум"Наука, технологии, иновации, бизнес" 2021,есен, 25-26 ноември 2021г., Дом на науката и техниката Пловдив, стр. стр. 89-92, 2021, България, Пловдив, ISSN 2367-8569
  Autors: Penchev, S. I., Panayotov, H. P., Seyzinski, D.T., Todorov, B.M.
  Title: Wind tunnel study of aerodynamic characteristics of mini UAV with varios aerodynamic shemes
  Keywords: mini UAV, experimental research, wind tunnel

  References

   Issue

   Youth forum "Science, Technology, Innovation, Business - 2021, pp. 89-92, 2021, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание