Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Георгиев, Ц. П., Калъпчийска, Ю. В.
Заглавие: СИНТЕЗ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
Ключови думи: атмосферен въздух, PM10, математически модел

Библиография

  Издание

  , 2020, България,
  Autors: Stoyanov, N. S., Pandelova, A. L., Georgiev, T. P., Kalapchiika, J. V.
  Title: SYNTHESIS OF MATHEMATICAL MODEL FOR ANALYSIS AND EVALUATION OF PARTICULATE MATTER CONCENTRATIONS IN OUTDOOR SPACES
  Keywords: atmospheric air, PM10, mathematical model

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Вид: публикация в международен форум