Оригинал (Original)
Автори: Николова, Х. Н., Михалков, Г. Б.
Заглавие: Тестване на токови преобразуватели от заворен тип
Ключови думи: Токовите преобразуватели, електрическо компенсиране, Хол елемента

Абстракт: Токовите преобразуватели от затворен тип имат няколко ключови характеристики, които се взимат предвид при разработване на тестова система, а те са точността на измерването, както и магнитното и електрическо компенсиране. Данните се придобиват чрез DAS или DAQ, които преобразуват аналогова информация в цифрова. Използва се и компютърна платформа за системи за измерване и автоматизация – PXI. Токовите преобразуватели от затворен тип биват запечатвани. Това се прави поради нестабилността на Хол елемента, който е чувствителен на изместване клетката му спрямо магнитната сърцевина, а също така към влага и температура. Заливат се със смола, за да се избегнат тези смущения и да се „закрепи“ точността им. Това е причината да бъдат тествани два пъти. Разликата в двата електрически теста е в характеристиките на токовото изместване, което се цели – при първия се цели по-точен продукт, отколкото при втория, защото се очаква влошаване параметрите.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том 1, брой 42, стр. стр. 118-120, 2020, България, София, ИТУС, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolova, H. N., Mihalkov, G. B.
  Title: Testing closed loop current transducers
  Keywords: current transducers, electrical compensation, Hall Element

  Abstract: Closed loop current transducers have several key characteristics that are taken into account when developing a test system, and they are the accuracy of measurement, as well as magnetic and electrical compensation. The data is acquired through DAS or DAQ, which converts analog information into digital. A computer platform for measuring and automation systems - PXI is also used. Closed loop current converters are sealed, and this is done due to the instability of the Hall Element, which is sensitive to the displacement of its cell relative to the magnetic core, as well as to moisture and temperature. They are filled with resin to avoid these disturbances and to "fix" their accuracy. This is the reason they are tested twice. The difference in the two electrical tests is in the characteristics of the current displacement, which is aimed at - the first is aimed at a more accurate product, i.e. with narrower boundaries than in the second, because deterioration of the parameters is expected

  References

   Issue

   BJED, vol. 1, issue 42, pp. 118-120, 2020, Bulgaria, Sofia, ITUS, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум