Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, В. К.
Заглавие: Изследване якостните показатели на образци от корпусни елементи със специално предназначение
Ключови думи: якост на опън, относителна деформация (удължение), жилавост, чук на Шарпи, корпусен елемент, еластична и пластична деформация.

Абстракт: В настоящият труд са посочени данни от експериментални изследвания за определяне якостните показатели - якост на опън, относителната деформация (удължение) и жилавост на материал със специално предназначение от който е изработен корпусен елемент, извършени посредством набор от механични (статични и динамични) изпитвания.

Библиография

  Издание

  сп. Наука, образование, интелект, брой 12, стр. стр. 43 - 52, 2021, България, Ямбол, Регионална библиотека "Г.С. Раковски"-Ямбол, ISBN ISSN1314-717X
  Autors: Dimitrova, V. K.
  Title: RESEARCH STRENGTH (STRONG) PROPERTIES
  Keywords: tensile strength, stress strain, impact toughness, Charpy Impact tests, shell element, elastic and plastic deformation

  Abstract:

  References

   Issue

   Journal Science, Education, Intelligence, issue 12, pp. 43 - 52, 2021, Bulgaria, Yambol, GS Rakovski Library - Yambol, ISBN ISSN1314-717X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание