Оригинал (Original)
Автори: Панделова, А. Л.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪКАНЕН БИОСЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА,
Ключови думи: тъканен биосензор, аскорбинова киселина, аскорбат-оксидаза

Абстракт: Разработен е биосензор с тъкан от краставица за измерване на концентрация на аскорбинова киселина. Разработени са три варианта с различно количество тъкан - 15 mg, 30 mg и 50 mg. Оценено е влиянието на ензимното натоварване върху изходния сигнал на тъканния биосензор. Експериментално са получени функциите на преобразуване на трите биосензора, определен е измервателният обхват.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, стр. стр. 165-172, 2012, България, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Pandelova, A. L.
  Title: DEVELOPMENT OF TISSUE-BASED BIOSENSOR FOR DETERMINATION OF ASCORBIC ACID
  Keywords: Tissue biosensor, ascorbic acid, ascorbate-oxidase

  Abstract:

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, pp. 165-172, 2012, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.